Přejít na obsah

Současné granty

Granty

Prozodická fráze v současné mluvené češtině: význam, rovnováha, stochastické vzorce

Projekt usiluje o komplexní popis prozodického frázování v češtině, a to konkrétně v mluvě zpravodajské, v uměleckých vyprávěních a ve spontánních dialozích. Akustická doména popisu zahrne dimenzi temporální, amplitudovou, frekvenční a spektrální, vždy s cílem formulovat pro nalezené vzorce fonetickou, případně fonologickou kategorii. Další fonetické analýzy se zaměří na princip vyváženosti a symetrie odrážené zejména v kvantitě slabik, přízvuků a reálných akcentů, včetně ohledu na jejich distribuci. Za naprosto zásadní je ale považován lingvistický aspekt zastoupený syntaktickými a sémantickými analýzami rozsáhlého korpusu mluvených textu. Neobvyklý rozsah analýz bude umožněn poloautomatickým zpracováním korpusu. Důležitost jednotlivých faktorů frázování bude testována v percepčních monitorovacích experimentech s měřením reakčních dob a v komputačních modelech.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GAČR 21-14758S
Období řešení:2021 - 2023


Využití multimediálního výkladového slovníku pro moderní výuku češtiny

Cílem projektu je zásadní kvalitativní a obsahová inovace Internetového slovníku současné češtiny zapojením zvukových a obrazových informací a nových funkcionalit se zaměřením na interiorizaci jeho užívání studenty češtiny (mateřštiny i cizího jazyka) i širokou veřejností, včetně osob se smyslovým handicapem. Jde o:
1. zpracování zvukové stránky slovníku, ozvučení heslových slov a přípravu 2 syntetických hlasů k ozvučení výkladů a příkladů, a to v několika modalitách: pro běžné mluvčí, pro cizince učící se jazyk, pro nevidomé a slabozraké i pro nedoslýchavé;
2. zpracování slovotvorné a tematické klasifikace hesel;
3. vytvoření klasifikované databáze tzv. usage notes;
4. začlenění obrazového materiálu;
5. vytvoření nástroje pro přípravu výukových materiálů pro žáky a studenty ZŠ a SŠ.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: TAČR TL05000546
Období řešení:2021 - 2023


Využití vícemodálních Transformerů pro přirozenější hlasový dialog

Cílem projektu je výzkum přirozenějších hlasových dialogových systémů založených na Transformerech. Vzhledem k tomu, že Transformery lze použít v úlohách typu sequence-to-sequence, běžně se využívají v úlohách porozumění přirozenému jazyku a generování přirozeného jazyka. V projektu se chceme zaměřit na případy, kdy vstupem nebo výstupem neuronové sítě je řeč. K převodu řeči na sémantickou reprezentaci nebo dialogové záměry využijeme rozpoznávač řeči jako černou skříňku, ale plánujeme vyvinout metody a přístupy ke zpracování řečových mřížek v obecném Transformeru nebo rekurentních neuronových sítích. Inverzní proces generování řeči ze záměrů bude využívat předtrénované modely Transformerů pro generování jazyka a nedávné architektury syntézy řeči založené na DNN. Řízení dialogu bude využívat neurální attention mechanismy ke sledování stavu dialogu a ke generování konzistentních výstupů v neformálním nebo konverzačním stylu. Pro náročný úkol syntézy řeči v daném řečovém stylu plánujeme vytvořit vlastní korpus konverzační řeči.


Vedoucí: Doc. Ing. Matoušek Jindřich, Ph.D.
Zadavatel: GAČR GA22-27800S
Období řešení:2022 - 2024