Přejít na obsah

Diplomová práce (DP)

Kredity: 18 ( Přednášky: 0, Cvičení: 0)
Semestr: LS
Zakončení: zp
Garant: Psutka Josef
Přednášející: Vašíček Vojtěch

Anotace

Vypracování Diplomové práce je nutnou podmínkou pro konání státní závěrečné zkoušky v oboru KŘT. Diplomovou práci zadává oborová katedra v souladu s fakultním řádem pro státní závěrečné 
zkoušky. Konzultace a vedení práce zajišťuje vedoucí diplomové práce, případně další pracovníci katedry. 
Cílem je, aby student uměl: 
- používat vědecké metody práce získané studiem magisterského oboru KŘT spolu s kritickým hodnocením, analýzou a syntézou. 
- aplikovat inženýrský přístup při formulaci a řešení problémů. 
- samostatně vyřešit zadaný doplomový projekt, zpracovat jej v písemné formě a ústně jej prezentovat. 

Přehled látky

Student samostatně řeší problematiku v zadané diplomové práci a předkládá ji v písemné formě. Požadavky

Podmínkou pro udělení zápočtu je aktivní účast na konzultacích ke zpracování kvalifikační práce a její předložení vedoucímu práce v jím požadovaném stupni rozpracování.Literatura

Dle zadání diplomové práce./ With regard to the MA thesis topic.