Přejít na obsah

Principy syntézy elektronických řídicích systémů (PSR)

Kredity: 4 ( Přednášky: 2, Cvičení: 2)
Semestr: ZS
Zakončení: zp; zk
Garant: Schlegel Miloš

Anotace

Cílem kurzu je zajistit, že student bude schopen: 
- prakticky aplikovat vědecké metody při analýze řešeného problému, při syntéze, návrhu a realizaci elektronických řídicích a informačních systémů a při analýze a kritickém hodnocení dosažených výsledků 
- využívat osvědčených inženýrských přístupů a metod při formulaci a řešení prakticky významných problémů řízení v nejrůznějších oblastech technické praxe 
- samostatně zpracovávat i náročné technické projekty, na vysoké odborné úrovni prezentovat výsledky vlastní odborné práce a kriticky hodnotit práci jiných 

Přehled látky

1. Řízení, systémy, signály a informace. 
2. Reálné systémy a matematické modely řízených procesů. 
3. Řídicí systémy programového a zpětnovazebního typu, standardní průmyslové regulátory. 
4. Řízení a stabilizace pomocí stavové zpětné vazby. 
5. Asymptotická a nelineární stabilizace. 
6. Optimálního řízení při známém stavu. 
7. Návrh asymptotického rekonstruktoru stavu a regulátoru, deterministický princip separace. 
8. Stochasticky optimální rekonstrukce stavu - Wiener-Kalmanův filtr. 
9. Návrh stochasticky optimálního řídicího systému, stochastický princip separace. 
10.Principy identifikace. 
11.Principy adaptivního řízení. 
12.Syntéza struktury adaptivních a učících se systémů. 
13.Principy řízení deterministického chaosu. Požadavky

V průběhu semestru student musí samostatně zvládnout určitý počet typických úloh, vztahujících se k přednášené látce. Předpokladem k získání zápočtu je vedle aktivní účasti na cvičení předložení a obhajoba týmově řešené semestrální práce. Předmět je zakončen zkouškou, sestávající z písemné části a ústního pohovoru, vztahujícího se k teoretickým základům předmětu. Literatura