Přejít na obsah

Zpracování signálu (ZSI)

Kredity: 6 ( Přednášky: 3, Cvičení: 2)
Semestr: LS
Zakončení: zp; zk
Garant: Psutka Josef V.
Přednášející: Psutka Josef V. Liška Jindřich
Cvičící: Psutka Josef V., Liška Jindřich

Anotace

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními metodami počítačového zpracování signálu a to jak v časové tak také ve frekvenční oblasti. 

Přehled látky

Vlastnosti signálů, vzorkování a kvantování signálu, rekonstrukce signálu, Z-transformace, Fourierova analýza časově spojitého a diskrétního signálu, konvoluce a korelace, diskrétní Fourierova transformace, algoritmy rychlého výpočtu Fourierovy transformace, Hartleyova transformace, Kosinova transformace, interpolace vzorkovaného signálu, filtry s konečnou a nekonečnou odezvou a jejich návrh, šum a zkreslení signálu, metody zvýrazňování signálu v šumu, stochastické normování v časo-frekvenční oblasti, homomorfní zpracování signálu, kepstrální analýza, korelační analýza signálů, časo-frekvenční analýza signálů, princip neurčitosti, Wavelet transformace, Wigner-Villeova distribuce, okamžitá frekvence, analytický signál, Hilbertova transformace, empirická modální dekompozice a Hilbert-Huangova transformace, řádová analýza - Vold-Kalmanův filtr, úplné spektrum a identifikace precese. Požadavky

Porozumění základním principům a metodám při počítačovém zpracování signálu. 
Zápočet: Samostatné vyřešení zadaných úloh z oblasti počítačového zpracování signálu. 
Zkouška: Písmený test + ústní zkouška ověřující znalost odpřednášené a procvičené látky. Literatura