Skip to content

Biocybernetics (BIO)

Credits: 4 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: LS
Ending: zp; zk
Guarantor: Houdová Lucie

Annotation

Syllabus

Přehled témat jednotlivých přednášek:

1. Úvod do biokybernetiky – definice, oblasti zájmu, biomedicínské inženýrství

2. Základní pojmy biokybernetiky. Modelování a simulace fyziologických systémů.

3. Modelování a simulace fyziologických a biologických systémů.

4. Biokybernetika jako pomezí biomedicíny a biotechnologie.

5. Přehled oblasti Syntetické biologie.

6. Aplikace metod Syntetické biologie a výzvy do dalšího století.

7. Micro-Electro-Mechanical Systems (MEMS)

8. Lab-on-chip - aplikace MEMS v biotechnologiích

9. Metody modelování a zpracování obrazu medicínských zobrazovacích metod

10. Aplikace zpracování obrazových dat v lékařské praxi

11. Další aplikace kybernetických přístupů v lékařské praxi

12. Shrnutí biokybernetiky - "klasická" biokybernetika, pomezí s biotechnologiemi, biotechnologie.Requirements

Zápočet:

1. ústní prezentace (cca 7-10 minut) na vybrané téma Aplikace biokybernetiky v praxi

2. Zpracování semestrální práce na dané téma Aplikace biokybernetiky v praxi (cca 6 stran)

 

Zkouška: Písemnou + ústní formou (test dle okruhů přednášek a rozbor vlastní práce)

 Literature

■ Wünsch Z. a kol. Základy biokybernetiky a modelování. Praha SPN, 1991. ISBN 80-7066-317-0.
■ Eck V.; Razím M. Biokybernetika. 1. vyd. Praha: ČVUT, 1996. ISBN 80-01-01445-2.
■ Svatoš J. Biologické signály I. Geneze, zpracování a analýza. 2.vyd. Praha: ČVUT, 1998. ISBN 80-01-01822-9.
■ Holčík J., Fojt O. Modelování biologických systémů (Vybrané kapitoly). Brno: VUT, 2001. ISBN 80-214-2023-5.
■ Trojan S. a kol. Lékařská fyziologie. 4. vyd, přeprac. a dopl. Praha: Grada, 2003. ISBN 80-247-0512-5.
■ Bronzino J.D. The Biomedical Engineering Handbook. 3rd edition. Boca Raton: CRC Press, 2006. ISBN 0-8493-2124-7.


Text


Kontakt: Ing. Lucie Houdová, Ph.D. - houdina@ntis.zcu.cz

Aktuality budou zobrazovány zde:


19.02.2020:

Vybraná témata SP je možno zapsat u L. Houdové, vlastní témata je nutno schválit (návrh témat z "klasické" biokybernetiky v úvodní přednášce


Files to download

Files .7Z
01BIO_Uvod_do_BIO-web20.7z
02BIO_Modelovani_fyzio_systemu-web20.7z
03BIO_Modelovani_fyzio-bio_systemu-web20.7z
04BIO_Pomezi_klasicke_biok._s_biotech.-web20.7z
05BIO_Synteticka_biologie-web20.7z
06BIO_Metabolicke_inzenyrstvi.7z
07BIO_MEMS_a_Lab-on-chip-web20.7z
08BIO_Aplikace_LoC_v_biotechnologiích.7z
11BIO_Dalsi_aplikace_BIO-web20.7z
Prezentace.7z