Skip to content

Principles of Electronic Control Systems (PSR)

Credits: 4 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: ZS
Ending: zp; zk
Guarantor: Schlegel Miloš

Annotation

Course objectives:
The goal of the course is to acquaint students with: 
-ability to apply scientific methods of problem analysis, synthesis,design and implementation of electronic control and information systems and by critical evolution of obtained results 
-ability to use standard engineering approaches and techniques by problem statement and solving of practically significant control problems in variety fields of technical practice 
-ability to find compleete solutions of complex technical projects, to present obtained results on high technical level and critically evoluate the work of others 


Requirements on student
During the one-semester course students have to solve a set of typical problems, closely related to the topics presented in lectures. Active participation on laboratory excercises, as well as a collective defense of semester-project is required,too. The exam consists of two parts: a written test of basic knowledge and a short interview concerning theoretical fundamentals. Content
1. Control, systems,signals and information. 
2. Real-world systems and mathematical models of controlled processes. 
3. Open loop and feedback control systems, standard industrial controllers. 
4. Control and stabilization using state feedback. 
5. Asymptotic and nonlinear stabilization. 
6. Optimal control with compleete state information. 
7. Asymptotic state reconstructor and control system design, deterministic separation principle. 
8. Stochastically optimal state reconstruction- Wiener-Kalman filter. 
9. Stochastically optimal control system design, stochastic separation principle. 
10.Identification principles. 
11.Adaptive control principles. 

Syllabus

1. Řízení, systémy, signály a informace. 
2. Reálné systémy a matematické modely řízených procesů. 
3. Řídicí systémy programového a zpětnovazebního typu, standardní průmyslové regulátory. 
4. Řízení a stabilizace pomocí stavové zpětné vazby. 
5. Asymptotická a nelineární stabilizace. 
6. Optimálního řízení při známém stavu. 
7. Návrh asymptotického rekonstruktoru stavu a regulátoru, deterministický princip separace. 
8. Stochasticky optimální rekonstrukce stavu - Wiener-Kalmanův filtr. 
9. Návrh stochasticky optimálního řídicího systému, stochastický princip separace. 
10.Principy identifikace. 
11.Principy adaptivního řízení. 
12.Syntéza struktury adaptivních a učících se systémů. 
13.Principy řízení deterministického chaosu. Requirements

V průběhu semestru student musí samostatně zvládnout určitý počet typických úloh, vztahujících se k přednášené látce. Předpokladem k získání zápočtu je vedle aktivní účasti na cvičení předložení a obhajoba týmově řešené semestrální práce. Předmět je zakončen zkouškou, sestávající z písemné části a ústního pohovoru, vztahujícího se k teoretickým základům předmětu. Literature