Skip to content

Control Theory (TŘ)

Credits: 4 ( Lectures: 2, Practical lessons: 2)
Semester: LS
Ending: zp; zk
Guarantor: Tůma František
Lecturer: Tůma František
Practical lesson lecturer: Tůma František, Hanzlíček Zdeněk, Škarda Radek

Annotation

Theory of automatic control of continuous linear/nonlinear systems. Basic types of controlled systems: description and dynamic properties, parameter estimation, stability, quality, conventional controllers and their optimal adjustment. Synthesis of optimal systems of automatic control, particularly for industrial applications.

Syllabus

Stránky TŘ jsou od 14.2.2008 umístěny na portálu ZČU (portal.zcu.cz), proto se budou aktuální informace, ev. studijní materiály objevovat přednostně tam. Zde se aktuality mohou objevit s menším zpožděním.

 Requirements

POKYNY pro kontrolní testy, závěrečnou klasifikaci cvičení, zápočet a přihlašování ke zkoušce

Kontrolní testy, referáty:

Otázky v kontrolních testech reflektují problematiku probranou v přednáškách a ve cvičení (k termínu konání testu). Jde o testy vědomostní, tj. bez použití literatury. Každý test by měl trvat cca 20 minut. Sestavení konkrétních testů je v kompetenci jednotlivých vyučujících. Každý test je ohodnocen stejným počtem 20 bodů.

Kvalitně vypracované a včas odevzdané referáty mohou být bodově bonifikovány kladně, referáty vracené k opravě naopak záporně. Výsledná bonifikace bude zahrnuta do klasifikace cvičení.

Pozn.: U kombinovaného studia nahrazuje referáty individuální Semestrální práce.

Klasifikace cvičení:

Výsledná známka ze cvičení se pak určí z celkového bodového zisku ze všech testů za semestr a výsledné bonifikace za referáty/semestrální práci následovně:

 

KY, TŘ, AŘ1: AŘ2:
40 - 36 bodů = 1 20 - 18 bodů = 1
35 - 31 bodů = 2 17 - 15 bodů = 2
30 - 25 bodů = 3 14 - 12 bodů = 3

 

Podmínkou získání zápočtu je tedy dosažení:

KY, TŘ, AŘ1: AŘ2:
25 bodů 12 bodů

Zápočet:

Se studenty, kteří nesplní bodovou hranici pro získání zápočtu, je možné napsat nejvýše jeden opravný - záchranný test. Ten by měl představovat průřez látkou za celý semestr (cvičení i přednášky), trvat by měl maximálně 50 minut. Za vhodný termín pro napsání opravného testu považuji zápočtový týden, nebo 1. týden zkouškového období. Test lze napsat společně pro všechny nominované studenty pod vedením asistenta, který garantuje skladbu testu, objektivitu opravení a vyhlášení/zveřejnění výsledků (pozor na zákon na ochranu osobnosti!).

O nominaci studenta na záchranný test rozhoduje výlučně asistent, vedoucí jeho cvičení.

Studentovi, který nevyhoví ani v opravném testu doporučte znovuzápis předmětu v nad-cházejícím akademickém roce.

Při zápisu zápočtu do indexu sdělte každému studentovi individuálně jeho klasifikaci ze cvičení (zohledňuje se u zkoušky). Tuto klasifikaci zapište studentovi do docházkového listu v rubrice „Cvičení“. Do rubriky „Zápočet“ zapište datum zápisu zápočtu (totožné s datem v indexu, uvádí se do zkušební zprávy a PC evidence studijních výsledků).

Přihlašování na zkoušku:

Přihlašování na zkoušku bude prováděno studenty elektronicky v IS-STAG ve zkušebních termínech vypsaných zkoušejícím, po konzultaci a odsouhlasení termínů studenty na závě- rečných přednáškách.

Poznámka:

Obecné pokyny k vypracování referátů, sylabus přednášek, harmonogram cvičení a otázky ke zkoušce jsou na vývěsce před laboratoří a též ke stažení na katedrálním webu u příslušného předmětu (TŘ, KY, AŘ1, AŘ2).Literature

Tůma F.: Teorie řízení, skriptum ZČU, Plzeň 2005
Tůma F.: Automatické řízení 1, skriptum ZČU, Plzeň 2007Text

Užitečný m-file MATLABu pro výpočet a vykreslení frekvenčních charakteristik

Pan Petr Lachman vytvořil v rámci projektu PRJ4 jednoduchý a názorný nátroj pro výpočet a vykreslení frekvenční charakteristiky v komplexní rovině (Nyquist) a v logaritmických souřadnicích (Bode) - viz referát R3a.

BONUS: Doporučené frekvence

Zajímavá funkce! Vypočte deset frekvencí vhodných pro nastavení generátoru při měření frekvenční charakteristiky (viz referát R3b) a odešle je do vektoru v Matlabu (proměnná doporucenef). Zároveň tyto hodnoty vykreslí na Nyquist graf. (frekchar.zip, frekchar-uziv.zip)

GMK - geometrické místo kořenů

viz. gmk-tabulka.jpg a http://dce.felk.cvut.cz/sri2/ss/Analyza/gmk.htm

Meda

O MEDĚ

 Files to download

Files .DOC
harmonogram-cviceni-05.doc Harmonogram cvičení
otazky-zk.doc Otázky ke zkoušce
sylabus-prednasek-07.doc Sylabus přednášek
tr-r-pokyn.doc Pokyny pro zpracování referátů
tr-r1.doc Zadání referátu R1
tr-r2.doc Zadání referátu R2
tr-r3a.doc Zadání referátu R3a
tr-r3b.doc Zadání referátu R3b
tr-r4.doc Zadání referátu R4
tr-r5.doc Zadání referátu R5
tr-r6.doc Zadání referátu R6
Files .GIF
meda-01.gif Meda a snadno a rychle
meda-02.gif Meda a snadno a rychle
Files .JPG
gmk-tabulka.jpg Geometrické místo kořenů
Files .PDF
Meda4.pdf Meda snadno a rychle
harmonogram-cviceni-05.pdf Harmonogram cvičení
otazky-zk.pdf Otázky ke zkoušce
priklady.pdf Příklady k procvičení
sylabus-prednasek-07.pdf Sylabus přednášek
tr-r-pokyn.pdf Pokyny pro zpracování referátů
tr-r1.pdf Zadání referátu R1
tr-r2.pdf Zadání referátu R2
tr-r3a.pdf Zadání referátu R3a
tr-r3b.pdf Zadání referátu R3b
tr-r4.pdf Zadání referátu R4
tr-r5.pdf Zadání referátu R5
tr-r6.pdf Zadání referátu R6
Files .ZIP
frekchar-uziv.zip Výpočet bodů GMK v Matlabu
frekchar.zip Výpočet bodů GMK v Matlabu