Skip to content

Basics of Cybernetics for Informatics (ZKYI)

Credits: 3 ( Lectures: 3, Practical lessons: 0)
Semester: ZS
Ending: zk
Guarantor: Psutka Josef
Lecturer: Psutka Josef Schlegel Miloš

Annotation

Course objectives:
The aim is to introduce the basic approaches and principles of cybernetics. The course is very introductory in nature. The generality of cybernetic approach and its wide applicability in various fields of human activity is especially emphasized. Increased attention is devoted to applications in information technology. 

Requirements on student
Students must successfully pass the final written test. 

Content
1. Introductory remarks on cybernetics.
2. Basic concepts of information theory (entropy, communication channels, codes).
3. Dynamic Systems. Models and simulations.
4. Feedback and feedforward control. Examples.
5. Properties of feedback loops. Stability, control performance, robustness.
6. The role of computers in control. Examples.
7. The role of control theory in information and communication technologies. Examples.
8. Cybernetics and Artificial Intelligence.
9. Automatic solving problems in AI. Knowledge-based approaches.
10. Principles of automatic classification and decision making.
11. Speech technologies and their use in process automation.
12. Image processing technologies and their use in process automation.
13. Written test.

Syllabus

1. Úvodní poznámky o kybernetice.
2. Základní pojmy a poznatky teorie informace. Entropie, komunikační kanál, kódy.
3. Dynamické systémy. Modely a simulace.
4. Zpětnovazební a kompenzační řízení. Příklady.
5. Vlastnosti zpětnovazebních obvodů. Stabilita, kvalita řízení, robustnost.
6. Role počítačů v řízení. Příklady.
7. Role teorie řízení v informačních a komunikačních systémech. Příklady.
8. Kybernetika a umělá inteligence
9. Automatické řešení úloh v UI. Znalostní přístupy
10. Principy automatické klasifikace a rozhodování.
11. Řečové technologie a jejich využití při automatizaci procesů.
12. Technologie zpracování obrazu a jejich využití při automatizaci procesů.
13. Písemný test.Requirements

Student musí úspěšně složit závěrečný písemný test.