Skip to content

Signal processing (ZSI)

Credits: 6 ( Lectures: 3, Practical lessons: 2)
Semester: LS
Ending: zp; zk
Guarantor: Psutka Josef V.
Lecturer: Psutka Josef V. Liška Jindřich
Practical lesson lecturer: Psutka Josef V., Liška Jindřich

Annotation

Course objectives:
The goal of the course is to familiarize students with basic methods of signal processing in both the time and also in the frequency domain. 

Requirements on student
Understanding the basic principles and methods in computer signal processing. Coming to the exam will be conditioned by elaborating individual practical tasks from the area of signal processing. The exam will contain both written (test) and oral parts. 

Content
The signal properties, sampling and quantization of signal, signal reconstruction, Z-transform, Fourier analysis of continuous and discrete-time signals, convolution and correlation, discrete Fourier transform, fast algorithms for the Fourier transform evaluation, Hartley transform, Cosine transform, interpolation of the signal, filters with finite and infinite response and their design, noise and signal distortion, signal enhancement method in noise, the scaling of stochastic time-frequency domain, homomorphic signal processing, cepstral analysis, correlation analysis of signals, time-frequency signal analysis, the uncertainty principle Wavelet transform, Wigner-Villeova distribution, instantaneous frequency, analytic signal, Hilbert transform, empirical modal decomposition and Hilbert-Huang transform, order analysis - Vold-Kalman filter, full spectrum and identification of precession. 

Syllabus

Vlastnosti signálů, vzorkování a kvantování signálu, rekonstrukce signálu, Z-transformace, Fourierova analýza časově spojitého a diskrétního signálu, konvoluce a korelace, diskrétní Fourierova transformace, algoritmy rychlého výpočtu Fourierovy transformace, Hartleyova transformace, Kosinova transformace, interpolace vzorkovaného signálu, filtry s konečnou a nekonečnou odezvou a jejich návrh, šum a zkreslení signálu, metody zvýrazňování signálu v šumu, stochastické normování v časo-frekvenční oblasti, homomorfní zpracování signálu, kepstrální analýza, korelační analýza signálů, časo-frekvenční analýza signálů, princip neurčitosti, Wavelet transformace, Wigner-Villeova distribuce, okamžitá frekvence, analytický signál, Hilbertova transformace, empirická modální dekompozice a Hilbert-Huangova transformace, řádová analýza - Vold-Kalmanův filtr, úplné spektrum a identifikace precese. Requirements

Porozumění základním principům a metodám při počítačovém zpracování signálu. 
Zápočet: Samostatné vyřešení zadaných úloh z oblasti počítačového zpracování signálu. 
Zkouška: Písmený test + ústní zkouška ověřující znalost odpřednášené a procvičené látky. Literature